Звіт

директора КЗ «СЗШ № 2» про підсумки роботи за 2016-2017 н.р. перед громадськістю та педагогічним колективом

У 2016/2017 н.р. робота педагогічного колективу КЗ «СЗШ №2» була спрямована на виконання завдань ІІ етапу науково-методичної проблеми школи «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів».

На організаційно-моделюючому етапі робота реалізовувалася через такі напрямки роботи:

- наукове обґрунтування стратегій соціалізації учнів різного віку,

- розробка відповідних проектів на рівні навчального закладу,

- координація діяльності методичної ради в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

В 2016-2017 навчальному році школа визначила і реалізуватиме наступні проблеми:

1. ПЕДАГОГІЧНА: створення освітнього середовища, в якому учасники навчально-виховного процесу мали змогу реалізувати себе як суб'єкти свого життя, діяльність й спілкування.

2. МЕТОДИЧНА: розвиток особистісного творчого потенціалу вчителів з метою підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу.

3. ВИХОВНА: соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти.

Основні пріоритети в роботі над проблемою навчальний заклад визначив:

- Системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально – виховного процесу;

- Формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- Розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації та умов професійного вдосконалення;

- Надання освітніх сервісних послуг;

- Модернізація змісту методів і форм методичної роботи шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій у роботу з педагогічними кадрами;

- Формування освітнього простору життєтворчості особистості в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Методична робота в школі носить інтегрований характер, зміст якого полягає у злитті, поєднанні, погодженні різноманітних форм науково – методичної роботи педагога, формуванні його всебічно розвиненої особистості, що забезпечує цілісний розвиток педагога і передбачає оволодіння інноваційними науково – методичними знаннями і вміннями, нормами відносин як сходинками у своєму професійному зростанні.

Основними показниками ефективності науково-методичного забезпечення впровадження інноваційних та інформаційних освітніх технологій є підвищення якості освіти, що визначаються на основі моніторингу.

Впровадження ППД у масову практику починається, звичайно, із ознайомлення всіх категорій педагогів із суттю напрацьованого досвіду.

З цією метою у школі протягом року були проведені семінари – практикуми:

- для заступників директорів з навчально – виховної роботи

«Науково - методичні аспекти створення шкільної медіаосвіти як складової сучасного освітнього середовища», Мірошніченко Т.В., заступник директора з НВР;

- для вчителів біології:

«Упровадження компетентнісного та діяльнісного підходів на уроках біології», керівник: Бурмак Г.М., вчитель біології, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

- для вчителів початкової школи:

«Формування інформаційно – комунікативної та медіаосвітньої компетенції учасників навчально – виховного процесу початкової школи», керівник Мірошніченко Т.В., заступник директора з НВР, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

- для вчителів хімії:

«Формування ключових та загально предметних компетентностей на уроках хімії», керівник Собіщанська В.І., вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист.

Значна роль у процесі впровадження досягнень науки та передового досвіду належить педагогічній раді школи. Протягом звітного періоду засідання педагогічної ради виконувало ряд важливих завдань: поглиблення знань учителів про суть нової педагогічної ідеї, передового досвіду; аналіз стану роботи школи щодо впровадження ідеї у практику; розробка завдань колективу із впровадження досвіду з врахуванням особливостей школи; аналіз і підбиття підсумків роботи над проблемною темою тощо.

У навчальному році було проведено наступні педагогічні ради :

Серпень : «Про аналіз роботи педколективу по реалізації завдань і виконанню плану роботи школи за 2015-2016 н.р. та завдання педагогічного колективу та план роботи школи на 2016/2017 н.р»;

Листопад : «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрям соціалізації особистості»;

Лютий : «Толерантність до невизначеності як ресурс подолання стресових ситуацій»;

Квітень : «Роль педагога в становленні соціально зрілої особистості».

Основними показниками ефективності науково-методичного забезпечення розвитку інноваційної особистості є підвищення якості освіти, що визначаються на основі моніторингу. Всю діяльність методичної ради школи спрямовано на координацію методичної роботи над реалізацією завдань ІІ етапу (організаційно-моделюючому) науково-методичної проблеми «Використання інноваційних та інформаційних освітніх технологій з метою розвитку соціальної компетентності та громадської активності учнів». А саме:

- Створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів,

- Визначення основних показників для системного відстеження;

- Діагностика рівня готовності педагогічного колективу до роботи над проектом;

- Організація роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації учнівської молоді.

На засіданнях методичної ради розглядалися питання роботи вчителів над науково-методичними проблемами, моніторингове вивчення результатів навчальної діяльності, використання інноваційних технологій та інтерактивних технік, ефективність методичної роботи циклових методичних об’єднань, участь педагогів школи у презентації перспективного педагогічного досвіду, конкурсі «Учитель року -2017», результативність навчальної діяльності окремих учителів - предметників.

Роботу над науково-методичною проблемою очолює методична рада школи (голова методичної ради школи Т.В.Мірошніченко)

У школі систематично проводиться:

- моніторингове дослідження психолого-педагогічного аналізу діяльності вчителя;

- діагностика сформованості готовності вчителя до підготовки випускників до ЗНО;

- робота над інтеграцією досліджуваної проблеми із сучасними інноваційними технологіями;

- порівняльні моніторингові дослідження при вивчені базових дисциплін;

- порівняльні моніторингові дослідження результатів навчальної діяльності за семестри та рік;

- робота за участю ради школи батьківської громадськості щодо сприяння розвитку інноваційної особистості.

Робота над науково-методичною проблемою школи знаходить своє віддзеркалення в усіх формах науково-методичної роботи в школі, в діяльності кожного педагога. У вчителів школи сформована психологічна готовність до роботи в творчих групах та індивідуально по визначенню методики вивчення й аналізу проміжних результатів роботи, критеріїв оцінки її наслідків.

Важливою ланкою щодо осмислення наукової ідеї та впровадження її у практичну діяльність є методичні об’єднання, які виконують ряд специфічних завдань. Перш за все, вони конкретизують зміст і шляхи впровадження нової педагогічної ідеї та передового досвіду, ураховуючи специфіку конкретного предмета. Тому методичні об’єднання працюють згідно з річними планами що відображають реалізацію методичної проблеми у відповідності із специфікою свого навчального предмета. У школі функціонує п’ять ЦМО:

- вчителів початкових класів, керівник Клокова О.М.,

- вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, керівник Горлова Т.А.,

- природничо-математичного циклу,керівник Бурмак Г.М.,

- класних керівників, керівник Галета В.Ю.,

- художньо - естетично – спортивного циклу, керівник Михайленко Г.Л.

Методичні об’єднання організовують і координують роботу вчителів щодо ознайомлення з передовим досвідом, упровадженням його у практику, заслуховують звіти окремих учителів про хід упровадження.

З цією метою на засіданнях ЦМО заслуховувалися і обговорювалися доповіді відповідного змісту, проводились семінарські заняття з використанням інтерактивних технік. Циклові методичні об’єднання ефективно працювали по спрямуванню самоосвіти своїх членів таким чином, щоб кожен з них до змісту своєї самоосвітньої роботи включав роботу над загальношкільною методичною проблемою, а також сприяли підготовці членів ЦМО до практичного вирішення науково-методичної проблеми в своїй роботі, озброєнню їх новими освітніми технологіями. Дана робота проходила шляхом проведення відкритих уроків з послідуючим глибоким аналізом, взаємовідвідування уроків.

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Саме тому у школі приділяється значна увага у створенні умов для зростання професійного рівня педагогів.

Варто відзначити, що результати діяльності школи щодо реалізації науково-методичної проблеми у значній мірі залежать і від позиції самих учителів, від їхнього ставлення до нового, бажання його впроваджувати. Саме тому у школі приділяється значна увага у створенні умов для зростання професійного рівня педагогів. У 2016-2017 н.р. за замовленням закладу пройшли курси підвищення кваліфікації при ДОІППО:

- Бруско С. М., вчитель фізичної культури,

- Галета В. Ю., вчитель математики,

- Кравченко І. В. , вихователь ГПД,

- Кравченко О. О., вчитель початкових класів,

- Бурмак Г. М. , вчитель предмету «Основи здоров’я».

Система методичної роботи у школі з реалізації пріоритетних завдань школи на І етапі роботи над науково-методичною проблемою сприяла підвищенню професійної майстерності вчителів і вплинула на результативність роботи педагогічного колективу, про що свідчать результати атестації та моніторингу.У 2017 році було проатестовано 4 педагогів школи , що становить 13,8%.

У школі створено творчу атмосферу, вчителі прагнуть до безперервного поповнення своїх знань. Поєднання постійної самоосвіти та саморозвитку сприяють підвищенню кваліфікації, тому за наслідками атестації педпрацівників маємо такі результати:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»: Стрельніковій Ю. Г., вчителю англійської мови;

Галеті В.Ю., вчителю математики;

Кравченко І.В., вихователю ГПД;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

Чекун О. І., вчителю початкових класів;

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

Притулі О.О., вчителю англійської мови;

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Щербаковій Г.Є., вчителю історії;

Терещенко А.А., вчителю початкових класів, підтверджено встановлений раніше 9 тарифний розряд.

Ефективною є така форма, як виступ учителя ‑ автора досвіду перед педагогічним колективом із детальною розповіддю про систему та технологію своєї роботи, про умови її ефективності, про наявні труднощі. У ході атестації педагогами була презентована узагальнена інформація - звіт про роботу над науково-методичними проблемами: Щербакова Г.Є., вчитель історії, «Використання елементів інформаційно-комунікативних технологій на уроках історії в 10 класі з метою формування соціальної компетентності та громадянської активності учнів»; Притула О. О., вчитель англійської мови, «Використання інтерактивних форм та інноваційних методів на уроках англійської мови з метою розвитку комунікативної та соціокультурної компетентностей учнів»; Чекун О.І., вчитель початкових класів, «Розвиток комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках математики шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання»; Терещенко А.А., вчитель початкових класів, «Використання компетентнісного підходу на уроках української мови в 2 класі з метою розвитку комунікативної компетенції»,; Кравченко І.В., вихователь ГПД, «Створення умов для самореалізації особистості відносно до її здібностей і власних інтересів»; Галета В.Ю., вчитель математики, «Використання інтерактивних вправ на уроках математики з метою розвитку дивергентного мислення»; Стрельнікова Ю.І., вчитель англійської мови, «Розвиток комунікативної компетенції учнів на уроках англійської мови».

Конкурс педагогічної майстерності є відповідником формули "Від творчо працюючого вчителя – до творчо працюючого колективу – і до творчо працюючого учня". У цьому році в номінації «Початкова школа» конкурсу «Учитель року – 2017» брала участь Чекун О.І., яка на міському рівні посіла ІІ місце.

Учні школи брали активну участь у Всеукраїнських конкурсах :

- з математики «Кенгуру» ( координатор Балихіна Л.А);

- з фізики «Левеня»(координатор Балихіна Л.А.);

- з української мови «Соняшник» (координатор Скрябіна Н.Ю.);

- з природознавчих наук «Колосок» (координатор Собіщанська В.І.);

Протягом 2011-2016 років навчальний заклад працював у режимі дослідно – експериментальної роботи за темою «Науково – методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально – виховний процес ЗНЗ» , з 2017 року школа розпочала дослідно – експериментальну роботу за темою «Створення системи медіаосвіти на основі принципів наскрізного навчання». За рівнем експериментальної роботи проект, у якому бере участь школа, - обласний.

Важливою складовою методичної роботи в закладі є поширення педагогічного досвіду через фахові видання та розміщення матеріалів на освітніх порталах. У рамках цієї роботи педагогами використані певні ресурси, в основному «Методичний портал». Всі вчителі школи підвищували свій професійний рівень, відвідуючи міські семінари – практикуми. Активну участь вчителі школи беруть у різноманітних Всеукраїнський конкурсах, вебінарах онлайн-проектів:

- вебінар, оголошений видавництвом «Ранок» «Інтерактивна школа творчого вчителя». Нагороджено за активну участь сертифікатами вчителів Балихіну Людмилу Анатоліївну, Лопатіну Оксану Леонідівну,Щербакову Галину Євтихіївну;

- участь у вебінарі Віртуальної аерокосмічної школи (учні 7 класу, вчитель фізики Балихіна Л.А. ).

Особлива увага протягом року приділялася роботі зі здібними та обдарованими учнями; організації і проведенню олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів. Призові місця в II етапі Всеукраїнських олімпіад маємо з української мови і літератури Мирошниченко Таміла, учениця 8 кл., вч. Горлова Т.А. (ІІ місце); географія Петровський Олександр, учень 11 кл., вч. Мякотіна Л.С. (ІІІ місце); хімія Скотаренко Каріна, учениця 10 кл., вч. Собіщанська В.І. (ІІІ місце); історія Довгун Павло, учень 9кл., вч. Щербакова Г.Є. (ІІ місце ); російська мова Петровський Олександр, учень 11 кл., вч. Горлова Т.А.(І місце), Мякотіна Валерія,учениця 8 кл., вч. Горлова Т.А. (ІІ місце). Але протягом останніх років прослідковується стабільно невисока результативність участі учнів школи в II (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. – V місце.

З метою підвищення інтересу до навчання учнів початкової школи, розширення і поглиблення знань з предметів інваріантної складової навчальних планів, створення умов для виявлення компетенцій учнів у нестандартних ситуаціях та розвитку творчих здібностей молодших школярів учні 2-4 класів брали участь у міських інтелектуальних змаганнях з української мови, математики, читання. Слід відмітити якісну роботу Щербачук Ю.І та Котко А.М. по підготовці учнів до міських інтелектуальних змагань та до конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика.

Педагоги школи активно працювали над розвитком творчих здібностей школярів, залучаючи їх до участі в різноманітних інтелектуальних та творчих конкурсах.

Вчителі школи брали активну участь у різноманітних конкурсах : Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів « Край, в якому я живу» ; I Регіональний молодіжний літературний конкурс « Кальміюс»; I Міжнародна гра зі світової ( укр. та заруб ) літератури «Sunflower» ; Фестиваль «Кіномедіа» (конкурс анімаційних фільмів); Всеукраїнський конкурс есе «Я-європеєць»; Інтелектуальний міжнародний конкурс «50 слів»; 16 Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж,брати мої!” ; Національний літературний конкурс з правил безпеки дорожнього руху «Обачність» ; Волонтерська мережа клубів кодування для дітей 9-11років Code Club UA відгалуження глобального руху Code Club Word.Конкурс «Година коду»; Всеукраїнський марафон «Благотворительное чтение 2016»; Конкурс Делаварського університету «Diamond Challenge» (економічна стратегія

Невід’ємною ланкою у діяльності ЦМО є проведення методичних предметних тижнів. У 2016-2017 н.р. творчими вчителями було проведено ряд предметних тижнів: географії, економіки та природознавства (відповідальні Заболотна О.В., Мякотіна Л.С.), тиждень молодого вчителя (відповідальні Мірошніченко Т.В., Клокова О.М., Горлова Т.А., Балихіна Л.А), зарубіжної літератури (відповідальні Горлова Т.А.,Прокоф’єва Т.С.), історії і правознавства (відповідальні Щербакова Г.Є.), математики та інформатики (відповідальні Галета В.Ю., Комарова Є.П., Дацишина О.О), української мови та літератури (відповідальні Понікарчик І.В., Канцелярська Л.В.), фізичної культури та Захисту Вітчизни (відповідальні Бруско С.М.,Михайленко Г.Л).

Для того, щоб методична робота дійсно була ефективною та сприяла вдосконаленню педагогічної майстерності, поліпшенню навчально-виховного процесу в школі в системі проводиться моніторирування та діагностування з різних питань. За порівняльними даними мікродосліджень, які проводила методрада, стабільний ріст показників відстежувався за такими позиціями:

- володіння змістом навчальних дисциплін та нових підходів у вивченні предметів;

- знання методик та методів роботи на уроці;

- знання сучасних технологій виховних заходів;

- побудова навчально-виховного процесу на діагностичній основі, що є підґрунтям педагогічної дії в інтересах дитини.

Особлива увага приділялася підвищенню рівня навчальних досягнень

Клас вчитель Рівні навчальних досягнень Якісний показник
П.р. С.р Д.р. В.р.
2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016 2014 /2015 2015/ 2016
1-А Чекун О.І. - - - - - - - - - -
1-Б Терещенко А.А. - - - - - - - - - -
2-А Кравченко І.В. 1/4,3 - - 2/9,5 - 19/90,5 - - - 90,5
2-Б Щербачук Ю.І. 2/9,1 - - 4/17,4 - 12/52,2 - 7/30,4 - 82,6
3-А Котко А.М. - - 8/30,8 9/37,5 14/ 53,8 11/45,8 4/15,4 4/16,7 69,2 62,5
3-Б Кузьміна Н.В. - - 7/31,8 8/38,1 8/ 36,4 8/38,1 7/ 31,8 5/23,8 68,2 61,9
4-А Кравченко О.О. - - 5/ 22,7 5/22,7 13/ 59,1 12/54,6 4/ 18,2 5/22,7 77,3 77,3
4-Б Градусова Ю.В. - - 8/ 40 8/40 9/ 45 9/45 3/ 15 3/15 60 60
2-4 клас - - 39/ 33,7% 36/ 27,5% 55/ 47,4% 71/ 54,2% 22/ 18,9% 24/ 18,3% 66,3 72,5
5 Галета В.Ю. - - 11/ 42,3 11/36,7 11/ 42,3 16/53,3 4/ 15,4 3/10 57,7 63,3
6-А Скрябіна Н.Ю. - - 6/ 28,6% 10/47,6 12/ 57,1% 8/38,1 3/ 14,3% 3/14,3 71,4 52,4
6-Б Балихіна Л.Ю. - - 7/ 28% 9/37,5 16/ 64% 13/54,2 2/ 8% 2/8,3 72% 62,4
7-А Бурмак Г.М - - 15/ 68,2 17/68 6/ 27,3 8/32 1/ 4,5 - 31,8 32
7-Б Заболотна О.В. - - 5/ 21,7% 8/33,3 14/ 60,8 12/50 4/17,5 4/16,7 78,3 66,7
8 Лопатіна О.Л. - - 14/ 48,3 16/53,3 14/ 48,3 13/43,3 1/ 3,4 1/3,4 51,7 46,7
9 Щербакова - - 20/ 71,4 18/66,7 8/ 28,6 9/33,3 - - 28,6 33,3
5-9 класи - - 78/ 43,8 89/49,2 81/ 45,5% 79/43,6 19/ 10,7 13/7,2 55,5% 50,8
10 Михайленко Г.Л. - - 11/ 36,7 6/24 11/ 36,7 12/48 8/ 26,6 7/28 63,3 76
11 Горлова Т.А. - - 13/ 56,6 15/62,5 5/ 21,7 4/16,7 5/ 21,7 5/20,8 43,4 37,8
10-11класи - - 18/ 34,6 21/42,9 19/ 36,5 16/32,6 15/ 28,9 12/24,5 65,4 57,1
Всього - - 135/ 39% 146/ 40,4% 155/ 44,8% 166/ 46,0% 56/ 16,2% 49/ 13,6% 61% 59,6%

Порівнюючи навчальні досягнення учнів за навчальний рік, можна зробити висновок.

Кількість учнів , які засвоїли програму на початковому рівні:

- 2015/2016 н.р 1 учень 1-го класу Стоянович В. рішенням МПМПК повернутий до КДНЗ № 18,

- у 2016/2017 н.р. – 2 учнів (Бадова Л., 1-Б- рекомендація МПМПК про навчання в класі корекції, Василенко В., 2-Б – рішенням педради залишений на повторний курс )

Якісний показник за результатами річного оцінювання збільшився на 2,1%.

Якісний показник суттєво знизився у 6 класі (кл.кер. Галета В.Ю.) на 13,3%,

підвищився у 7-А (кл.кер Скрябіна Н.Ю.) на 11,2% та у 10 кл. (кл.кер. Щербакова Г.Є.) на 26,7%

Викликає занепокоєння рівень навчальних досягнень 8-А класу (кл.кер. Бурмак Г.М.). В цьому класах немає учнів з високим рівнем навчальних досягнень, хоча потенціал є.

У закладі протягом декількох років діє єдина загальна система обліку відвідування учнями занять у формі Сигнального журналу. У школі систематично проводяться рейди у складі учнів, чергового вчителя, педагога – організатора під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин. З цими учнями та їх батьками проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Аналіз ведення сигнального журналу показав, що не всі класні керівники відповідально ставляться до органі­зації контролю за відвідуванням учнями школи по класах. Спостерігаються випадки, коли причина відсутності учня не з’ясована до кінця навчального дня. Для перевірки об’єктивності обліку відвідування навчальних занять учнями папки з підтверджуючими документами надали всі класні керівники. Занепокоєння викликає велика кількість пропущених уроків учнями:

Результативністю методичної роботи закладу є забезпечення ефективності освітнього процесу. З метою здійснення контролю за якістю надання освітніх послуг педагогічним колективом, на виконання річного плану роботи УО, методистом ІМЦ Івасівою Л.М. здійснено вивчення питання формування уміння розв’язувати сюжетні задачі, вміння обґрунтовувати свої дії в процесі опанування змістової лінії «математика» в початковій школі. За річним планом роботи школи заступниками директора вивчено стан викладання української мови (1-11 кл), літературного читання (2-4 кл), математики (1-11 кл), я у світі (3-4 кл), художня культура (9-11 кл.),російська мова (5-9 кл), дані контролю узагальнено в відповідних наказах.

Систематично здійснювалася перевірка класних журналів 1-11-х класів, та особових справ учнів.

Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за станом виробничної та виконавчої дисципліни.

Забезпечення обов’язкової освіти

На початок навчального року в закладі навчалося 448 учень. Укомплектовано 18 класів із середньою наповнюваністю 24,9 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами закладу є підтверджуючі документи .

Прибули за звітний період до навчального закладу – 19учнів, вибуло – 12 учнів (за межі міста – 4учні). Основна причина переходу - зміна місця проживання.

На кінець навчального року у школі навчалось 455 учнів.

26 випускників школи ІІІ ступеня закінчили наш заклад. Нагороджено Сріблою медаллю 3 випускника, Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів» - 17 учнів.

Всі випускники одержали атестат про повну загальну середню освіту.

Із 26 випускників:

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 4 учня ;

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації вступило – 19 учнів ;

ДПТНЗ «ПЦППРК» 2;

Ряди Збройних Сил України – 0 ;

Працевлаштовані – 0,

Не поступили за релігійними переконаннями – 1 .

Якість виховної роботи

На виконання нормативної бази, якою підпорядковується виховна робота, річного плану роботи школи протягом 2016-2017 н.р., діяльність педагогічного колективу була спрямована на реалізацію завдань науково-методичного проекту «Роль креативної освіти у розвитку інноваційної особистості». Одним із пріоритетних завдань школи є реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу в освіті. Його суть, в основному, полягає в тому, щоб розглядати учня в системі освіти не засобом, а метою освіти, тобто він має стати суб’єктом навчання, виховання й розвитку. Для цього потрібна не просто нова педагогіка виховання, а педагогіка сильного виховного впливу, тобто моральна педагогіка. Тільки вона спроможна стати міцною теоретичною підтримкою у виховній діяльності педагога. Тому важливим у виховній роботі школи є:

· формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· культивувати у вихованця потреби до морально-духовного багатства;

· формування у вихованця морально-здорового способу мислення;

· організація особистісно-конструктивного спілкування вихованців;

· комунікативна виразність педагога у виховному процесі.

Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», «Національної програми відродження та розвитку українського козацтва», заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Виховний план роботи підпорядкований діяльності школи-організації.

2014-2015 2015-2016 2016 - 2017
діти дорослі діти дорослі діти дорослі
391 31 418 31 455 32

Структура ДГО «Промінь» об’єднує клуби, роботу яких координують вчителі-консультанти: «Сигнал 101» - Притула О.О.; «Світлофор» - Михайленко Г.Л.; «Джерельце» - Бурмак Г.М., Собіщанська В.І.; «Перлина» - Скрябіна Н.Ю..; «Пам’ять» - Щербакова Г.Є.; «Пресцентр» - Лопатіна О.Л. Така модель забезпечує участь кожного школяра у суспільному житті школи, відображення соціальних та державних процесів на рівні учнівського колективу. Позитивність набуття статусу школи-організації виявляється в залученні широких мас учнівської громади (діти різних соціальних категорій), виявлення нових потенційних лідерів, проведення не тільки традиційних заходів, але й введення нових. Крім того, членами учнівського самоврядування проводилися рейди «Перевірка запізнень на уроки», «Перевірка зовнішнього вигляду учнів», контроль чергування по школі, результати яких оголошувались на загальношкільних лінійках.

Члени учнівського самоврядування продовжили випуск щомісячної шкільної газети «Водограй», з матеріалами якої можна ознайомитися на сайті школи.

Активною була робота клубів. Як показує досвід роботи за­гальноосвітньої школи №2, первинною ланкою в структурі вій­ськово-патріотичного виховання уч­нівської молоді має місце робота Залу Бойової слави. Систематично проводяться екскурсії в Залі Бойової слави. На шкільному сайті створена сторінка Залу Бойової слави, де розміщено матеріали, присвячені Герою Радянського Союзу Маршалу В.І.Чуйкову, розміщені фотографії та матеріали пошукової роботи клубу «Пам'ять» (керівник – Щербакова Г.Є.)

Протягом року колективом організовано виставки художньої творчості, присвячені 72-м роковинам початку Другої світової війни, річниці з Дня визволення України «Безсмертний подвиг», Дню пам’яті жертв голодомору й репресій. Проведено єдині тематичні класні години та загальношкільні лінійки, присвячені Дню партизанської слави, визволення України від фашистських загарбників, 72-й річниці визволення міста. Старшокласники взяли участь у проведенні мітингів до Дня визволення України, до Дня визволення міста Покров, акції «Пам’ять» (упорядкування місць захоронень загиблих воїнів), почесний караул, покладання квітів до могили загиблих воїнів), до Дня Перемоги у Другій світовій війні.

Здійснено ряд заходів: участь у міському фестивалі військово-патріотичної пісні «Світло вічного вогню», участь шкільної команди у естафеті на приз з нагоди 72-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Патріотична робота школи залишається одним із пріоритетних напрямків виховного процесу.

Члени ДГО мають постійний зв’язок з ветеранами бойових дій у Афганістані, учасниками антитерористичної операції на сході України. 17 березня 2017 року в стінах нашої школи був проведений традиційний, 10 фестиваль військово-патріотичної пісні «Шкільний Перевал - 2017». Щороку ми збираємося для того, щоб згадати тих, хто брав участь у Афганській війні, в антитерористичній операції на сході нашої держиви.

Проведення фестивалю було високо оцінено гостями, а учасники фестивалю отримали грамоти від директора школи Мякотіної Л.С.

У міському фестивалі екологічних агітбригад – 2017 на тему «Українські ландшафти: бережи їх і дбай. І нащадкам красу цю земну передай» відзначена робота екологічного клубу «Джерельце» (педагог-консультант Бурмак Г.М.). Серед екологічних агітбригад міста клуб посів IV місце.

На конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (педагог - консультант Бурмак Г.М.) агітбригада нашої школи «Подих» посіла ІV місце.

У міському етапі конкурсу загонів юних інспекторів руху ЮІР (педагог-консультант Лопатіна О.Л.) агітбригада нашої школи «Світлофор» посіла ІІІ місце.

На достатньому рівні проводилася спортивно – масова робота: змагання з футболу, настільного тенісу.

Також певні досягнення у цьому напрямку мають учні нашої школи:

І місце – змаганні з настільного тенісу, присвячений Дню визволення м. Покров від німецько-фашистських загарбників, перемогу здобув учень 11 класу Андрієнко Андрій;

ІІ місце - спортивні змагання «Козацькі розваги» серед команд навчальних закладів міста, присвячених ювілею міста;

ІІІ місце – чемпіонат із легкоатлетичної естафети серед команд загальноосвітніх шкіл та ОПТУ, який присвячений Дню фізичної культури та спорту;

ІІІ місце – першість міста з футзалу серед учнів 7-х класів;

ІІІ місце – міський етап Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Учні нашої школи є учасниками міського конкурсу «Дитинка-Перлинка» для хлопчиків та дівчаток 1 – 4 класів, у цьому році Царенко Діана (3-Б кл.) достойно представила шкільний колектив.

Робота НТУ «ШУТТ», керівник Скрябіна Н.Ю., була відзначена грамотою міського управління освіти за участь у фестивалі дитячих театральних колективів «Театральна мозаїка». У фестивалі брали участь учні: Юхимець Лілія, Чувашова Марина, Большакова Софія, Мартиненко Данило, Кузьменко Данило (7-А кл.).

КЗ «СЗШ№2» забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери - гуртковій, профільній, спортивній, художньо-естетичній роботі, максимально сприяючи розвитку і самовизначенню особистості дитини. Саме тут створено атмосферу доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору. З метою виявлення обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків: «Комп'ютерленд» - керівник Дацишина О.О., «Поетичні барви» - керівник Градусова Ю.В., «Юні різьбярі», «Майстриня» - керівник Михайленко Г.Л.

Протягом 2016-2017 н. р. у школі активно реалізовувались освітні та виховні програми. Адміністрація та педагогічний колектив приділяли значну увагу творчому розвитку своїх вихованців, і тому школа була активним учасником міських, обласних та всеукраїнських конкурсів й акцій. Результати участі:

– конкурс дитячого малюнка «А у нас в квартирі газ»:

І місце Логвінов Дмитро (1-Б кл.);

– Всеукраїнський конкурс «Діти та медіа», номінація «Фото ми, фото мить»:

ІІІ місце Токмань Єлизавета (9 кл.), Пацеріна Анна (11 кл.);

– Регіональний конкурс «Молодь проти корупції»:

І місце Павлова Ілона, Антоненко Ілля, Івлєва Аліна,Скотаренко Карина, Усенко Іван, Войченко Ксенія (10 кл.);

–7-й Нікопольський міський відкритий Кубок воїнів-інтернаціоналістів з техніки пішохідного туризму серед школярів Нікопольського регіону на честь 25-ої річниці Незалежності України:

І місце у конкурсах «Намет», «Орієнтування на місцевості» та «Вузол»;

ІІІ місце у загальному заліку;

– міський конкурс «Пам’ять поколінь», присвяченого 150-річчю від дня народження видатного М. Грушевського:

І місце Ігнатенко Уляна (11 кл.), Макаренко Тетяна (9 кл.), Компанієць Ірина (9 кл.)

– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

І місце Макаренко Тетяна (9 кл.), Черненко Андрій (10 кл.)

– конкурс «Знай і люби свій рідний край», переможці міського туру:

- «Різьблення по дереву»:

І місце Бенів Андрій (11 кл.), Жерносік Михайло (9 кл.)

ІІ місце Чорнокуренко Володимир (10 кл.), Демченко Павло (11 кл.)

ІІІ місце Набок Євген (6 кл.), Кравченко Віталій (11 кл.)

- «Килимарство,вишивка стрічками»:

ІІ місце Писанкіна Тетяна (8-Б кл.)

- «В’язазання голкою та спицями»:

ІІ місце Голобородько Катерина (9 кл.)

- «Народна лялька» (тряпчана, солом’яна, дерев’яна, глиняна):

ІІ місце Качан Іванна (8-Б кл.)

- «Народна вишивка»:

ІІ місце Федюк Діана, Татюк Олена (11 кл.)

ІІІ місце Дробот Юлія, Ігнатенко Уляна (11 кл.)

- «Петриківський та декоративний розпис»:

ІІ місце Бондар Леся, Пацеріна Анна (11 кл.)

- «Бісероплетіння»:

ІІ місце Савенко Кристина (7-Б кл.)

ІІІ місце Гришко Аліна (6 кл.)

- «Тістопластика»:

І місце Грипас Олександр (6 кл.)

І місце Павлюченко Яна (8-А кл.)

- «Образотворче мистецтво»

ІІ місце Бондар Анастасія (10 кл.)

ІІІ місце Савенко Альбіна, Савенко Кристина (7-Б кл.)

– Всеукраїнський конкурс «Наш пошук і творчисть – тобі, Україно!» переможці міського туру:

- Вироби з деревини:

Нікерін Олександр (8-А кл.), Кравченко Віталій (11 кл.), Жерносік Михайло (9 кл.), Чекун Даніїл (9 кл.), Чорнокуренко Володимир (10 кл.), Бєнів Андрій (11 кл.)

- Декоративно ужиткове мистецтво.

Качан Іванна (8-Б кл.), Савенко Кристина (7-Б кл.), Бондар Леся (11 кл.) –

– Лауреати конкурсу «Моє Придніпров’я»:

- Лауреати у номінації «Хореографія»:

Сольона Мар’яна (5-А кл.), Кірічок Марія (5-А кл.), Бадов Роман (6 кл.), Тхор Віталій (5-Б кл.);

- Лауреати у номінації «Декламування»:

Кліманов Сергій (5-Б кл.)

– Відкритий конкурс короткометражного кіно, відеороліків присвяченого Міжнородному дню захисту дітей:

ІІ місце Большакова Софія (7-А кл.),

ІІІ місце Сухін Володимир (8-А кл.);

– Конкурс літературних творів «Мама Героя»:

І місце Ігнатенко Уляна (11 кл.);

– Конкурс наукових робіт ім. М.П.Василенка:

Диплом за найкращу доповідь Бєнів Андрій (11 кл.);

– Обласний конкурс «Собори наших душ»:

- Номінація «Юні літератори»

ІІІ місце Петровський Олександр (11 кл.).

– Обласний літературний конкурс «Розповім про подвиг»:

І місце Духовська Дар’я (1-Б кл.)

Щодо реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності в закладі протягом 2016-2017 н.р. були проведені заходи:

· Допомога притулку для тварин «Зоорай»

· Допомога пораненим воїнам АТО

· Допомога воїнам в АТО

· Плетіння маскувальних сіток для військової техніки в зоні АТО

· Благодійна акція «Ми разом, ми єдині». Допомога переселенцям із зони АТО

· Благодійна акція «Ми разом, ми єдині». Збір коштів для лікування Костецького С.В.

· Впорядкування шкільного спортивного майданчика

· Акція до Дня землі «Збережімо нашу землю»

· Допомога ветеранам Другої світової війни «Ветеран живе поруч»

· Акція «Подаруй вишиванку дитині з АТО»

· Акція «Милосердя» до Дня людей похилого віку «Поспішайте робити добро»

· Проект «Учителю! Хвала тобі довічна!» до Дня Учителя - операція з привітання учителів-пенсіонерів «Спасибі, рідний вчителю, тобі!»

· Вахта пам`яті, покладання квітів до братського поховання с.Рудник.

· Акції «Лист солдату»

· Акції «Малюнок для захисника України»

· Акція «Великодній кошик для воїна АТО»

· Акція «Милосердя» допомога Тер.центру.

У функціонуванні системи виховної роботи значну роль відіграють ЦМО класних керівників, що працює над реалізацією виховної проблеми: «Виховна система в контексті самореалізації інноваційної особистості учня».

Кожний класний керівник працює над реалізацією власної виховної проблеми.

Ефективність і результативність виховної роботи в школі в значній мірі залежить від рівня методичного забезпечення виховної роботи, що здійснюється через набуття практичних навичок в організації життєдіяльності класного колективу.

Практичним психологом Заболотною О.В. здійснюється робота за напрямками:

§ психодіагностична робота - систематично здійснюється психологічне вивчення учнів 5-11 класів щодо виявлення відхилень у розвитку та поведінці учнів, їх взаємовідносини з однолітками та батьками, забезпечується психолого-педагогічний супровід дітей «групи ризику», дітей які перебувають на внутрішкільному обліку;

§ консультаційна робота - надаються рекомендації класним керівникам по роботі з учнями щодо формування навичок конструктивної поведінки у кризових станах, означення шляхів подолання життєвих труднощів, функціонує в рамках режиму роботи «Час довіри» для учнів та батьків.

§ просвітницька робота - розроблений План заходів щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнівської молоді;

§ корекційно-відновлювальна робота – для дітей які перебувають на внутрішкільному обліку з теми «Формування у підлітків навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфлікті та зниження агресивності».

Робота допоміжних служб

Основною метою діяльності бібліотеки у 2016/2017 навчальному році було виховання в учнів культури читання та вміння користуватись інформацією, забезпечення супроводу навчального процесу, інформаційне обслуговування читачів, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів.

Пріоритетним завданням для бібліотеки було забезпечення учасників навчально-виховного процесу підручниками, навчально-методичною та програмною літературою.

Обов’язковою складовою частиною роботи бібліотеки було громадське та національно-патріотичне виховання учнів, формування в учнів свідомого ставлення до здоров’я, превентивна робота з попередження травматизму, розвиток мовної культури учнів, знайомство учасників навчально-виховного процесу з новинками української та світової літератури.

Протягом року регулярно здійснювалась передплата на періодичні видання. Бібліотека забезпечена двома комп’ютерами, веб-камерою, модемом WI-FI,має читальну залу.

Завідуюча бібліотекою надавала постійну допомогу вчителям у підборі літератури для проведення традиційних шкільних свят, предметних тижнів, надавала вчителям корисні посилання в мережі Інтернет для пошуку методичної та навчальної літератури.

Протягом навчального року в учнів формувалась інформаційна культура, любов до книги, культура читання, вміння користуватись бібліотекою. Для кожного класу ліцею були проведені екскурсії в бібліотеці за різною тематикою. Особлива увага приділялась індивідуальній роботі з учнями у формі бесід, консультацій, майстер-класів. Учні 6,7 класів під керівництвом бібліотекаря брали участь у всеукраїнському читацькому конкурсі «Книгоманія».

З метою підвищення зацікавленості учнів читанням завідуюча бібліотекою здійснювала постійний контакт з батьками шляхом проведення індивідуальних бесід, бесід у присутності дітей, консультацій за участю вчителів-предметників.

Протягом навчального року у бібліотеці діяли та оновлювались виставки «Україна – незалежна, демократична, правова держава», «Моя мала Батьківщина», «Військово-патріотичне виховання», «Твій друг і помічник – книга», «Пісенна мова мого дитинства», «Творчий учитель – обдарована дитина», «Дитинства світ – світ казки і добра».

Бібліотекарем протягом року якісно велась вся необхідна документація, а саме: документи щодо організації діяльності бібліотеки, план роботи бібліотеки на навчальний рік, читацькі формуляри, інвентарна книга бібліотечного фонду, книга сумарного обліку бібліотечного фонду підручників, книга сумарного обліку бібліотечного фонду, реєстраційна картотека руху підручників, книга обліку виданих підручників .

Діяльність бібліотеки протягом року відображалась на сайті школи у розділі «Бібліотека», де наявні гіперпосилання на нормативну базу, довідники, енциклопедії, підручники, словники, різноманітні веб-ресурси, відеоматеріали. Сторінки оформлені в єдиному стилі, текст викладений оптимальним шрифтом, зрозуміло, чітко, без помилок.

Захарова А.М. регулярно брала участь у засідані міському методичному об’єднанні; займалась самоосвітою, вивчала досвід шкільних бібліотек міста, області.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення бібліотеки дозволив окреслити проблемні питання, а саме: нестачу деяких підручників, малий об’єм нової методичної літератури та творів художньої літератури, недостатню кількість навчально-методичної та науково-популярної літератури, не доукомплектування бібліотеки сучасною оргтехнікою.

З метою оптимізації умов для формування особистості учнів та успішної соціалізаціїї дітей різних вікових груп соціально-психологічна служба школи №2 спрямовувала свою діяльність на забезпечення індивідуального підходу до всіх учасників навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення, яка сприяла їх гармонійному розвитку.

Соціально – психологічна служба школи у 2016 — 2017н. р. ставила перед собою такі завдання:

- виявлення труднощів учнів, які перешкоджали їх ефективному навчанню та взаємодії у шкільному колективі;

- дослідження індивідуальних особливостей учнівських колективів та окремих учнів, яке сприяло їх інтеграції у шкільне середовище;

- співпраця з педагогами школи, надання їм рекомендацій для всебічного розвитку та успішної взаємодії з учнями під час навчально-виховного процесу;

- підтримка учнів, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують додаткової уваги, соціально-психологічний супровод дітей, батьки яких є ічасниками АТО;

- сприяння професійному самовизначенню учнів старших класів;

- просвіта батьківських колективів для покращення взаємодії з учнями на різних вікових етапах.

Аналізуючи роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом 2016 – 2017 н. р. вивчався характер взаємин між учителями і учнями, враховувалися норми розвитку дитини і динаміка психічних станів.

Практичним психологом здійснювалася діяльність за наступними напрямками: психодіагностична робота, консультаційна, психологічна просвіта, корекційно — відновлювальна та розвивальна робота, організаційно – методична робота.

Діяльність практичного психолога протягом року була спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками:

І. Робота з дітьми.

1. Індивідуальне консультування учнів.

2. Психодіагностичне вивчення.

3. Профорієнтаційна робота.

4. Проведення психокорекційних вправ.

ІІ. Робота з батьками

1. Індивідуальне консультування.

2. Зустрічі на батьківських зборах.

3.Анкетування.

4. Забезпечення зв’язку «батьки-учень-учитель».

5. Психологічна просвіта батьків щодо питань сімейного виховання.

ІІІ. Робота з педпрацівниками

1. Індивідуальне консультування.

2. Психологічна просвіта класних керівників.

3. Виступи на педагогічних нарадах, участь у роботі ЦМО.

4. Розробка психологічних рекомендацій щодо оптимізації навчально-виховного процесу.

Напрями психодіагностики:

• вивчення перебігу адаптаційного періоду учнів 1-х, 5-х класів;

• дослідження професійної спрямованості учнів;

• вивчення особливостей пізнавальної сфери учнів різних вікових категорій;

• психологічне вивчення особистісних особливостей;

• вивчення інтелектуальних показників розвитку дитини;

• дослідження емоційної сфери учнів.

Також проводиться робота як з поведінковими проблемами дітей (агресивність, гіперактивність, імпульсивність, тривожність), так і з емоційними (дратівливість, збудливість).

Не залишається поза увагою і робота з дітьми, що є вимушено переселиними зі сходу та півдня країни, діти, батьки яких є учасниками АТО.

Заболотною О. В. було проведено поглиблене психологічне вивчення учнів, які були представлені на засіданні міської та обласної ПМПК з метою визначення типу навчальної програми та підготовки витягу з протоколу ПМПК для подальшої корекційної роботи.

Протягом 2016–2017 н. р. практичний психолог школи №2 працювала над темою: « Ооганізація психологічного супроводу освітнього процесу для соціалізації особистості школяра».

1.Психодіагностична робота.

Адаптація першокласників до школи.

Адаптація – це не лише процес пристосування для успішного функціонування у навчальному середовищі, але і здатність до подальшого психологічного, емоційного та соціального розвитку.

Метою психологічного вивчення було визначення рівня адаптації та отримання необхідної інформації про психолого-педагогічний статус першокласників щодо попередження та подолання труднощів періоду адаптації до шкільного навчання.

Для досягнення мети :

1.Організовано та проведено психологічне вивчення учнів перших класів

2.Виявлено групу учнів, які відчувають труднощі в процесі адаптації, у ході поглибленого індивідуального вивчення визначено характер та природу труднощів

3.Визначено шляхи надання допомоги учням, які відчувають труднощі

Діагностичний мінімум проведено за трьома напрямками:

вивчення учнів, опитування батьків та вчителів.

Протягом вересня відвідані уроки в 1-х класах, використовуючи метод спостереження під час уроку та перерв дали можливість отримати інформацію про пізнавальну активність учнів на уроках та рухову активність на перервах. Протягом жовтня проведено співбесіди з учнями з метою простеження динаміки розвитку пізнавальних процесів, проведено діагностику учнів 1-х класів з метою виявлення потенційної «групи ризику», тобто дітей, чиє подальше навчання та виховання пов’язані із суттєвими труднощами.

Результати психологічних вивчень занесені у картку психологічного супроводу учня, яку заведено на кожного першокласника. Батьки під час батьківських зборів отримали загальну характеристику про рівень сформованості навчальних навичок та розвитку пізнавальних процесів, а також у ході індивідуальних консультацій та бесід батьків в яких виникло бажання дізнатися про результати діагностичних досліджень своєї дитини.

Батьки теж мали змогу оцінити рівень адаптації своєї дитини до навчання у школі та зробити певні висновки.

Рівні адаптаціі 2016 – 2017н.р.

1-А 1-Б

Адаптація 60,7% 54,1%

Неповна адаптація 39,3% 41,8%

Дезадаптація - 4,1

Результати рівня шкільної мотиваціїї: 2016-2017 н. р.

Рівні мотивації 1А 1Б

Кіл-ть % Кіл-ть %

Негативна - - - -

Низька 3 10,8% 5 20,8%

Адекватна 14 50% 10 41,7%

Позитивна 11 39,2% 9 37,5%

Класним керівникам були надані консультації з метою підтримки учнів в адаптаційний період. З батьками учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації. З учнями із ознаками дезадаптації було проведено додатково індивідуальну психодіагностику (за згодою батьків) та відповідну корекційно – розвивальну роботу.

Психологічний супровід процесу адаптації учнів 5-х класів до нового навчального середовища у середній школі.

Супровід психолога школи починається з організації та підготовки психологічних даних про кожного учня та подальше інформування вчителів-предметників, які будуть навчати дітей в середній школі.

Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учнів п’ятого класу до нових умов навчання проводилося анкетування, психологічне дослідження індивідуальних особливостей особистісної сфери ( мотиваційна анкета, самооцінка особистості, особистісна тривожність); проективна методика «Дерево класу» (Д. А. Карпова);

Взяли участь у груповій психодіагностиці –100% учнів. За результатами анкетування було виявлено, що всі учні адаптувалися до нових умов навчання.

Задоволеність п’ятикласниками шкільним життям (ступінь задоволеності, відсоткове відношення)

Рівні 2016-2017н. р.

Високий 86,6%

Середній 13,4%

Низький -

Результати визначення рівня загальної тривожності

Рівні тривожності 2016 – 2017н.р.

Тривожність не властива 15,6 %

Нормальний 40,1%

Дещо підвищена 17,7%

Явно підвищена 4,4%

Висока, «група ризику» 22,2%

Результати показника самооцінки особистості

Рівні самооцінки 2016 – 2017н.р.

Завищена 26,7%

Висока 42,2%

Середня 26,7%

Занижена 4,4 %

Низька -

Результати рівня навчальної мотивації (варіант Дембо – Рубінштейна)

Види мотивації 2016 – 2017н.р.

Внутрішня 56,5%

Зовнішня 23,9%

Змішана 19,6%

У результаті проведених досліджень, було виявлено дітей із труднощами у соціально-психологічній адаптації. Для вчителів та батьків учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, були запропоновані та проведені індивідуальні консультації та надані відповідні рекомендації.

Психологічний супровід учнів, які закінчують початкову школу

З метою забезпечення індивідуального підходу до учнів та з метою подальшої комфортної адаптації учнів у шкільне середовище, на паралелі 4 — х класів було проведено групове дослідження. Були використані наступні методики: тест Е.Замбацявічене (на основі теста структури інтелекту Р. Амтхауера), задля вивчення рівня словесно – логічного мислення та методика « Лесенка побуждений» (вивчення виду мотивації навчання).

Рівні словесно – логічного мислення учнів 4-х класів за результатами тесту Е. Замбацявічене:

Рівень розвитку словесно- логічного мислення 2016 -2017н. р

Високий 52,2%

Середній 39,1%

Низький (недостатній) 8,7%

У 2016-2017 н.р. практичним психологом проводилось опитування учнів 10 кл., які вивчали курс «Медіакультура» на тему: «Яку роль відіграють сучасні ІКТ у вашому житті» було опитано 17 чоловік (дівчат – 8, хлопців – 9) на запитання «Де ви працюєте з комп’ютером?» відповіли: 70,6% опитаних мають комп’ютери вдома, 100% мають можливість працювати в школі. Майже кожен із опитуваних багато знає і про шкоду тривалого перебування за комп’ютером, і про негативний вплив комп’ютерних ігор на психіку, і про величезні можливості для самовдосконалення та самореалізації користувачів ІКТ.

Респондентам поставили такі запитання :

- чим для вас є комп’ютер: робочим інструментом, улюбленою іграшкою, спілкування з друзями, способом відгородитися від дійсності чи можливістю повніше реалізувати себе?;

- як змінилося ваше життя після того, як ви почали вивчати курс «Медіакультура»?

- у яких сферах життя ви використовуєте інформацію, отриману із медіапростору?

Справді, багато сучасних учнів використовують ІКТ як:

- робочий інструмент – 58,8%;

- можливість мати вільний доступ до інформації – 29,4%;

- можливість розширити свою пам’ять через використання електронної записної книжки – 17,6%;

- засіб спілкування з друзями – 52,9%;

- спосіб ознайомлення зі світом визначення у виборі професії – 41,2%.

47% опитаних захоплюються комп’ютерними іграми, для 11,8% респондентів комп’ютер є кращим другом, а для 5,9% - можливість відгородитися від дійсності.

Багато хто вважає, що курс «Медіакультура» допоміг їм підвищити рівень виконання навчальних завдань (64,6%), на їх думку використання медіапростору дає змогу значно розширити коло інтересів (23,5%), розвивати і краще реалізувати свої здібності (41,2%).

Також було здійснено діагностичне вивчення мотивів навчальної діяльності учнів 10-А кл. результати показали, що серед респондентів переважали комунікативні мотиви (35,3%), професійно-ціннісні (23,5%) та ситуаційні (навчання для когось – 11,8%). На кінець навчального року результати діагностичного вивчення змінились на користь навчально-пізнавальних мотивів (5,9% - 17,6%), самовиховання (11,8% - 23,5%) та соціально-ціннісні мотиви (17,6% - 29,4%), стабільно високими залишились комунікативні мотиви – 29,4%.

За спостереженнями психолога зміни відбулися і в діяльнісній сфері учнів, зокрема підвищилась пізнавальна активність учнів, і як результат – покращення академічної успішності.

В рамках проведення заходів щодо запобігання самоушкоджень ( за 6соціальним запитом адміністрації закладу у 201– 2017 н. р.) практичним психолом в 3 –А, 4 –Б класах було проведено зріз емоційного настрою, метою якого було вивчення психічних станів учнів у ході навчальної діяльності ( тест, розроблений А. О. Прохоровим і Г. Н. Геринг).

Результати вивчення наступні:

4 – Б клас

Гарний -29,4%; , затьмарений (норма) – 64,7%; (межа норми ) поганий – 5,9%.

3 – А клас – гарний – 27,3%; затьмарений ( норма) – 72,7%.

Причиною негативних емоцій та зниженого настрою є потреби у спілкуванні з сім’єю або однолітками, а також оціночні ситуації.

За результатами психодіагностичної роботи були надані відповідні рекомендації класним керівникам.

В 7- А та 7 – Б класах здійснювалося вивчення психологічного клімату класних колективів, результати показали, що у 7 – Б класі учні відмітили, що в цілому психологічний клімат колективу - позитивний, а 16, 7 % дітей 7 – А класу відчувають певний дискомфорт у відносинах з однокласниками.

Результати вивчення було проаналізовано і класним керівникам 7 – х класів надані предметні рекомендації.

В 10 та 11 класах вивчався рівень емоційного інтелекту, тобто здібність майбутніх випускників розуміти відносини між особистостями, що репрезентовані в емоціях, вміння керувати емоційною сферою на базі прийняття рішень. Маємо наступні результати: 10 клас низький рівень – 64,3%, середній – 35,7%; 11клас : низький 41,2%, середній – 58,8%.

Результати було проаналізовано з класним и керівниками та надані рекомендації щодо подальшого планування роботи з розвитку емоційного інтелекту.

Психолого-педагогічний супровід профільного навчання

Головне завдання профільного навчання полягає в підготовці випускника школи до визначення майбутньої галузі його діяльності. Під час вибору професії важливою є відповідність між психологічними особливостями учнів та відповідними характеристиками професії. Тип професійної діяльності, яка реалізується, має збігатися з особистісним і характерологічним типом.

В нашій школі, згідно плану роботи етапи навчання у 9 – 11 класах супроводжує психологічна діагностика, яка виконує наступні функції:

– діагностика інтересів, здібностей, які зможуть визначити характер і успішність освітньої діяльності учнів;

– прогнозування успішності опанування учнями навчального матеріалу, який передбачено відповідними програмами;

– діагностика готовності учнів до самостійного вибору профілю навчання та галузі професій, професійного самовизначення як ключового етапу самоосвітньої діяльності.

В дев’ятому класі було проведене психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів за методикою Є. Клімова «Диференційовано — діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО), опитувалтник «Тип мислення» Г. Рязапкіної, тест інтелектуального потенціалу. Проведене дослідження дало змогу учням визначити, чи співпадають їхні професійні інтереси з їхніми схильностями.

За методикою «Тип мислення» Г. Рязапкіної були визначені наступні типи мислення учнів: предметно-дієве 52% , абстрактно –символічне 12% , словесно-логічне 9%, наочно- образне 19% , креативне (творче) 8% .

У 9 класі 8 % учнів з високим рівнем вираженості креативності (творче мислення), тобто, учні здатні мислити творчо, знаходити нестандартні рішення. Це рідкісна якість, що відрізняє людей, талановитих в будь-якій сфері діяльності — теоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики.

За методикою «Диференційовано-діагностичний опитувальник інтересів» (ДДО) Є. Клімова був визначений свідомий інтерес учнів 9 класу до певних типів професій: людина – природа;

людина – техніка; людина — людина л юдина – знакова система; л юдина – художній образ.

За результатами дослідження, у 9 класі найбільша кількість учнів мають високий рівень вираженості професійного інтересу до професій типу людина – людина -33%учнів, та професій людина – знакова система - 32%учнів.

Результати визначення подальшого профілю навчання наступні: фізико – математичний -9,1%; філологічний – 51,5%; гуманітарний – 12,1%; природничий – 21,1%; історичний – 6,1%. 32% учнів дев’ятих класів не мають свідомого яскраво вираженого інтересу до жодного типу професій, що свідчить про необхідність подальшого проведення профорієнтаційних заходів (таких, як відвідування «Днів відкритих дверей», «Ярмарків професій», виставок, які організовують навчальні заклади). З цими учнями проводилися індивідуальні профконсультації з метою визначення можливості застосування їх нахилів, здібностей, інтересів та особистісних якостей тій чи іншій професії. Адже вибір професії – це свідоме формування учнем власних професійних планів з метою оптимальної реалізацій своїх можливостей у певній галузі професійної діяльності. Крім того, вибір професії буде свідомим, коли він зроблений із урахуванням учнем своїх індивідуально – психологічних особливостей, інтересів, здібностей і потреб ринку праці в кадрах.

Також в рамках вибору профілю навчання у майбутньому 10 класі було проведено анкетування батьків учнів дев’ятого класу.

2.Консультаційна робота

Протягом 2016– 2017навчального року практичним психологом надавалися консультації педагогічним працівникам, учням школи та їхнім батькам. Переважна більшість запитів, які надходили до практичного психолога як з боку батьків, так і з боку педагогічних працівників, стосувалися форм поведінки учнів та емоційно – вольової сфери. Учні школи зверталися за психологічною допомогою у розв’язанні певних життєвих труднощів. Також надходили запити на розв’язання конфліктних ситуацій.

3.Психологічна просвіта

У 2016– 2017 навчальному році здійснювалась згідно річного плану практичного психолога та закладу. Виступи на класних батьківськиз збораз з питань вікових психологічних особливостей ( 1 –ші, 5 –і, 8 –і, класи), з питань адаптпції до нових умов навчання – 1- щі, 5 –і, 10 класи), зустрічі з батьками майбутніх першокласників.

Протягом року зустрічі психолога з педагогами відбувалися в рамках психолого – педагогічної лабораторії: « Оптимізація взаємин між вчителем та учнем як передумова успішної соціалізації та гуманізації учнів». Вчителі закладу мали змогу ознайомитись з теоретичними питаннями та науковим обгрунтуванням проблеми соціалізації в сучасних умовах, поділитися досвідом практичних навичок спілкування дорослих для збереження гідності дитини, переконатися, що чинником гуманізації виховання є саме взаємодія педагога з учнем.

Для учнів були проведені заняття за наступними темами:

1) «Дружба та дружні інтереси», в результаті якого було сформовано поняття «справжня» дружба.

2) «Секрети рекламного бізнесу», в результаті якого учні навчилися критично ставитися до рекламної продукції.

3) «Ситуації ризику», в результаті даного заняття в учнів сформувалося поняття про ситуації ризику, які пов’язані із сьогоденням.

4) «Ефективні дії в ситуації ризику», в результаті якого в учнів було сформовано позицію усвідомленого вибору.

5) «Як сказати «Ні» і не втратити друзів», в результаті якого було сформовано навичку протистояння в ситуаціях соціального тиску.

6) «Здоров’я – мій скарб», в результаті якого в учнів було розвинене відповідальне ставлення до власного здоров’я.

Для батьків майбутніх першокласників в рамках «Суботньої школи» практичний психолог ознайомила батьків із навичками розвитку пізнавальних процесів та вправ щодо зняття психічного напруження дітей у період адаптації.

4.Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Для учнів 1 -А і 1- Б класів було проведено заняття «Як справлятися з навчальною діяльністю» », в результаті якого учні за допомогою розвивальних вправ та ігор мали можливість підвищувати рівень розвитку пізнавальних процесів та знаходили ресурси, щоб справлятися із власними емоціями та переживаннями.

5.Організаційно – методична робота

Практичним психологом школи протягом 2016 – 2017 навчального року велася робота по вдосконаленню професійних навичок як спеціаліста у галузі психології. Протягом року брала участь у роботі міських семінарах - практикумах практичних психологів, засіданнях ЦМО. Була учасником творчої групи у проведені семінару – практикуму з теми: «Соціально – психологічний супровід сімей воїнів АТО, в яких виховуються неповнолітні діти».

Також практичний психолог Заболотна О. В. протягом 2016– 2017 навчального року вела облік внутрішньо переміщених дітей (із Донецької, Луганської областей та АР Крим).

Матеріально – технічне забезпечення

Будівля закладу і приміщення відповідають реалізації завдань освітніх програм. У закладі створені умови для роботи і навчання, існують навчальні кабінети, що відповідають сучасним умовам.

Протягом навчального року за спонсорські внески батьків було проведено ремонтні роботи шкільних приміщень на суму 8659 грн. 20 коп. та ремонт класних приміщень - 7237 грн 75 коп. грн.

Стан матеріально-технічної бази відповідає технічним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, що забезпечує оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту.

Кожний навчальний рік школа розпочинає роботу на підставі «Акту перевірки готовності навчального закладу до роботи у новому навчальному році» та наказів директора: «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки в школі», «Про забезпечення безаварійного функціонування школи», «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію електрообладнання школи», «Про призначення відповідальної особи за експлуатацію газовикористовуючого обладнання», «Про забезпечення стабільного функціонування котельні», «Про практичне відпрацювання планів евакуації з персоналом та учнями школи», якими визначено чіткий порядок щодо дотримання вимог техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм затверджених постановою Головного санітарного лікаря України від 14.08.2001р. № 63 (v0063588 – 01) та ДБН В. 2. 2 – 3 – 97 «Будинки та споруди навчальних закладів».

Соціальний захист, охорона здоров’я, соціальний паспорт

Аналізуючи учнівський контингент, було встановлено, що серед 455 дітей маємо:

· кількість багатодітних сімей: 38, в них – 69 дітей відвідують заклад;

· кількість неповних сімей: 80, в них – 125 дітей;

· діти під опікою, діти, позбавлені батьківського піклування: 17;

· діти, які постраждали від ЧАЕС: 1;

· діти-інваліди: 6;

· діти, які перебувають на диспансерному обліку – 218;

· діти, які перебувають на обліку в КМСН та СДД – немає;

· кількість неблагополучних сімей – немає;

· діти, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, – немає.

Громадський інспектор з охорони дитинства проводить роботу за річним планом, діти під опікою перебувають під постійною увагою.

Злагоджена робота педагогічного колективу дала змогу вчасно забезпечити дітей під опікою шкільною формою, безкоштовним харчуванням, поновити учнівські квитки для цієї категорії учнів.

Отже, протягом 2016 – 2017 н.р. основні заходи по забезпеченню соціального захисту дітей, позбавлених батьківського піклування, виконані.

Були зібрані документи щодо надання пільгових путівок:

• до оздоровчого табору ДП «МДУ «Артек» - Вітцієвській Ксенії, як дитині позбавленій батьківського піклування;

• до оздоровчого табору УДЦ «Молода Гвардія» - Тініну Ігору, Стоєвій Валерії, як дитям позбавленим батьківського піклування;

• до оздлоровчого табору ДЗО «Перлина Придніпров’я» - Сіренко Ксенії, як дитині позбавленій батьківського піклування; Борко Аліні, Горобець Сніжані, Шиколову Денису, Стешенко Кірі, як діти, що перебувають на диспансерному обліку; Злобіну Сергію, як дитині з малозабезпеченої родини.

Важливою ланкою соціальної роботи залишається робота з багатодітними сім’ями. У школі навчається 69 дітей із сімей, в яких виховується 3-6 дітей. Ці сім’ї перебувають під патронатом громадського інспектора та ССМ. Діти із цієї категорії постійно перебувають у зоні уваги: забезпечення безкоштовним харчуванням, залучення до пільгового оздоровлення, організація поїздок на благодійні заходи.

Під патронажем перебувають і сім’ї, в яких виховуються діти – інваліди. Школа є постійним учасником акції «Іграшка для друга». У 2016 – 2017 н.р. для дітей цієї категорії школою було зібрано і передано дітям з особливими потребами, які навчаються в КЗ СЗШ № 9 близько 35 м’яких іграшок та іграшок, які зробили самі учні нашої школи – 15, до Дня захисту дітей у школі відбулася акція в ході якої було зібрано речі та іграшки для сиротинця у м. Дніпро.

У школі зареєстровано 1 дитина, яка постраждала від аварії на ЧАЕС. Вона перебуває на обліку в УП та СЗН. Ця дитина долучається до міських та обласних заходів.

Важливою ланкою соціального патронажу дітей з пільгових категорій є забезпечення безкоштовним харчуванням.

У 2016-2017 н.р. харчуванням були забезпечені:

Класи Кількість учнів Охоплено гарячим харчуванням
Безкоштовно Багатодітні Малозабезпечені Під опікою Скрутне становище Діти, батьки яких є учасниками дій в АТО
1-4 203 203 17 6 5 - -
5-9 206 185 - 5 9 4 8
10-11 46 37 - - 2 - -
Всього 455 425 17 11 16 4 8

Впровадження здоров’яформуючих технологій забезпечує роботу пришкільного літнього табору «Сонечко», який діє з 2002р.

Протягом 2016 – 2017 н.р. (літня кампанія) мали змогу оздоровити 393 вихованця, з них:

· діти під опікою – 14;

· діти з багатодітних сімей – 56;

· обдаровані діти – 100;

· діти, з малозабезпечених сімей – 12;

· діти з сімей, що перебувають у скрутному становищі – 5;

· діти, батьки яких є учасниками дій в АТО – 12;

· діти з обмеженими можливостями – 1;

· діти, які постраджали в наслідок Чорнобильської катострофи – 1;

· діти з сімей внутрішньо переміщених осіб – 1;

Пріоритетними напрямками у роботі з учнівським контингентом залишається превентивний. У школі зберігається тенденція відсутності правопорушень, така ситуація забезпечена якісною роботою ради профілактики (щомісячне засідання), наркопосту, тісним зв’язком зі службами міста. Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2016 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року, місячників боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

«Права дитини» (1-4 класи),

«Закон на сторожі прав дитини» (5-6 класи),

«Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

«Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

Протягом тижня правових знань у школі згідно з планом заходів проведені:

1. Галерея малюнків на тему «Мої права та обов’язки»

2.Стінні газети «Соціальний захист дітей»

3. Пам’ятки, буклети «Моє майбутнє в моїй державі»

4. Публіцистична або реферативна робота

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу із залучення учнів до гуртків та секцій за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

У навчальному році школа вирішувала нагальні проблеми, які стосуються прав, здоров’я, збереження життя учнів. Для цього були створені програми, плани заходів на їх рішення, а саме: «Система превентивного виховання», «План заходів профілактично-пізнавального характеру щодо запобігання поширенню серед дітей тютюнопаління, наркоманії та алкоголізму», «План заходів щодо профілактики дитячого травматизму серед школярів», «План роботи школи щодо попередження суїцидальної поведінки підлітків», «План шкільних заходів на виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій, СНІДу» та «Комплексні заходи щодо профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх, запобігання дитячої бездоглядності»

Відповідно до вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992, програм правової освіти населення, здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед учнів, а саме:

- розгляд даного питання на нарадах при директорові, засіданні методичного об’єднання класних керівників;

- виявлення та облік сімей, які опинилися в складному становищі;

- профілактично - роз'яснювальна робота з дітьми (бесіди, виховні години, тренінги);

- з метою виявлення дітей, які займаються бродяжництвом, жебрацтвом, проведення рейдів;

- співпраця школи з державними закладами;

- робота батьківського всеобучу за такими напрямками: права і обов'язки, профілактика насилля в сім'ї, ведення здорового способу життя;

До плану заходів з правового виховання учнів входять такі заходи:

- реалізація Комплексної програми організації допомоги правоохоронним органам у забезпеченні охорони громадського порядку та профілактики злочинності до 2020 року;

- організація зустрічей з представниками ССД, ВКМСД;

- правова освіта на базі школи;

- співпраця з громадськими організаціями;

- проведення тижнів правових знань;

- участь у Програмі щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини;

- участь у Програмі «Стоп насильству!» до 2020 року, відповідно до якої передбачена акція «16 днів без насилля»;.

У школі діє правовий клуб «Відвертість». План гуртка містить такі заходи:

- спільні заходи з працівниками юстиції;

- виставка юридичної літератури;

- проведення конкурсу кросвордів;

- перегляд тематичних фільмів;

- анкетування «Молодь і протиправна поведінка»;

- заняття з конституційного права;

- обговорення статей на правову тематику;

- поширення правових знань учнів.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах неповнолітніх складено комплексні заходи щодо запобігання злочинним проявам в учнівському середовищі. Налагоджена робота з КМСД.

У комунальному закладі СЗШ № 2 працівниками міліції проведені такі бесіди:

- 28.09.2016 р. інспектор Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції Захода І.В. провів профілактичну бесіду щодо недопущення випадків правопорушень;

- 16.12.2016 р. інспектором Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції Захода І.В. проведено профілактичну бесіду з учнями 6-9-х класів з приводу недопущення порушень законодавства;

- 24.02.2017 р. інспектором Покровського ВП Нікопольського ВПГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції Кучеренко В.В. проведено бесіду з приводу недопущення порушень чинного законодавства;

Щосеместрово проводяться звірки з КМСД, ССД за напрямками:

- скоїли злочин

- скоїли правопорушення

- поставлені на облік у КМСД, ССД.

Кiлькiсть переглядiв: 418

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.